KDP TAX

Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu przysługujących twórcom

15 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną  w objaśniającą warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do z korzystania praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzania nimi (tzw. honorarium autorskie).

Interpretacja ogólna MF dotycząca 50% kosztów uzyskania przychodu przysługujących twórcom

15 września 2020 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną  w objaśniającą warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do z korzystania praw autorskich i praw pokrewnych oraz rozporządzania nimi (tzw. honorarium autorskie).
Takie koszty uzyskania przychodów przysługują twórcom z tytułu korzystania przez nich z praw autorskich lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
Możliwość korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów budziła wątpliwości podatników oraz była przedmiotem sporów pomiędzy podatnikami o organami podatkowymi. Poniżej prezentujemy najważniejsze wnioski zawarte w interpretacji.

Czym są przychody z korzystania praw autorskich i praw pokrewnych oraz przychody z rozporządzania tymi prawami

Minister Finansów wskazał, iż dla klasyfikacji przychodu do jako przychodu z korzystania praw autorskich i praw pokrewnych oraz przychodu z rozporządzania tymi prawami konieczne jest spełnienie następujących przesłanek:


  •     powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego – przedmiotem wynagrodzenia nie może być sama działalność twórcza
  • wyraźne wyodrębnienie wynagrodzenia autorskiego od innych składników wynagrodzenia, z wyłączeniem przypadków, w których 50% koszty uzyskania przychodów można stosować do całości wynagrodzenia twórcy (szczególnie ważne w przypadku pracownika, który oprócz tworzenia utworów ma zwykle też inne obowiązki bez twórczego charakteru);
  •     potwierdzenie rozporządzenia przysługującymi prawami (np. potwierdzenie przeniesienia praw autorskich na pracodawcę).
  • posiadanie obiektywnych dowodów potwierdzających powstanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego.
  • Minister Finansów podkreślił, że utwór może mieć przy tym postać nieukończoną.
    Szczególnie należy podkreślić, iż w przypadku utworu pracowniczego niezbędne jest przyjęcie tego utworu przez pracodawcę, ponieważ stanowi to ustawowe (lub umowne) rozporządzenie prawem autorskim na rzecz pracodawcy.
    Podwyższone koszty mają zastosowanie nie tylko do przychodów osiąganych w ramach stosunku pracy, ale obejmują także stosunek zlecenia czy umowę o dzieło. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w której przychód z takiej umowy osiagany jest w ramach działalności gospodarczej.

Programiści – twórcy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę

Minister Finansów wskazał, iż co prawda art. 12 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, iż nabycie utworu pracownika następuje z chwilą przyjęcia przez pracodawcę, jednak wskazał także na normę art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej.
Oznacza to, że jeśli strony umowy nie wprowadziły postanowień odmiennie regulujących tę kwestię – to pracodawca nabywa prawa do utworu z chwilą powstania – nie zaś pracownik-programista. W efekcie pracownik-twórca nie nabywa praw do stworzonego utworu – i tym samym nie może nim rozporządzać.
Wyklucza to zatem zastosowanie przez pracodawcę 50% kosztów uzyskania przychodów.
W wyjaśnieniach wskazano także, że ww. regulację art. 74 ust. 3 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych można w umowie zmodyfikować – i poprzez odpowiednie postanowienia umowne postanowić, iż prawa autorskie do programu komputerowego przysługują pracownikowi oraz odpowiednio uregulować zasady przeniesienia praw autorskich przez pracownika na pracodawcę.
Powyższe pozwoli zastosować 50% koszty w zakresie wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

Szczególna sytuacja nauczycieli akademickich

O ile przypadku stosunku pracy trudno jest zwykle wskazać, iż całe wynagrodzenie pracownika obejmuje wyłącznie wynagrodzenie za pracę twórczą, gdyż towarzyszą mu inne obowiązki (udział w szkoleniach, przygotowywanie raportów, opracowań, inne obowiązki pracownicze), oraz konieczne jest także wykazanie wynagrodzenia za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi – o tyle dla wynagrodzenia nauczyciela akademickiego można w całości zastosować 50% koszty uzyskania przychodu.
Minister Finansów podkreślił, że pomimo pracowniczego stosunku pomiędzy nauczycielem akademickim a uczelnią, zawód nauczyciela akademickiego pomimo pewnego podporządkowania, jest jednak zbliżony do wolnego zawodu.
Sposób określenia wynagrodzenia za rozporządzenie autorskimi prawami majątkowymi
Przedmiotem największych kontrowersji był sposób ustalania części wynagrodzenia pracownika objętej 50% kosztami (wynagrodzenia twórczego).
Częstym błędem podatników było ustalenie wynagrodzenia “twórczego” tylko w oparciu o czas pracy “twórczej” bez powiązania tego z powstaniem i przeniesiemy jakiegokolwiek utworu.Było to nieprawidłowe, gdyż podwyższone koszty uzyskania przychodu nie przysługują za sam czas pracy twórczej, ale za rozporządzenie prawami do utworu, który stanowi jej rezultat.
Możliwe jest jednak ustalenie wysokości wynagrodzenia za przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu w oparciu o czas pracy poświęcony na jego wytworzenie – w oparciu o prowadzoną odpowiednią ewidencję.Jeżeli zatem twórca:1) poświęca ściśle określony czas na stworzenie  konkretnego dzieła,2) rejestruje  czas  pracy  twórczej  w  odrębnym  dokumencie  (np.  w  ewidencji  prowadzonej papierowo  lub  w  formie  elektronicznej  ) bazie  danych  lube  w  oświadczeniu składanym pracodawcy za określony okres, np. miesiąc, kwartał, półrocze lub rok),3) czas  pracy twórczej jest akceptowany przez pracodawcę (np. akceptuje wpisy w ewidencji, wpisy w bazie danych lub ww. oświadczenie),4) wszystkie utwory (nie tylko przykładowe) stworzone (lub w trakcie tworzenia) przez twórcę są  również  rejestrowane  lub  utrwalane  (np. w tej  samej  ewidencji,  bazie  danych  lub wymienione w oświadczeniu)
To nie ma przeszkód, aby wartość honorarium autorskiego była określana na podstawie czasu pracy twórczej w powiązaniu z konkretnym stworzonym (tworzonym) utworem.

50% koszty a zwolnienie z PIT dla młodych

W przypadku podatników korzystających z ulgi “PIT dla młodych”, suma:1) 50% kosztów uzyskania przychodu2) przychodów objętych ulgą dla osób do 26 roku życianie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł.Zatem płatnik, wypłacając wynagrodzenie, ma obowiązek bieżącego monitorowania nie tylko kwoty przychodów objętych ulgą dla młodych, ale również kwoty 50% kosztów uzyskania przychodów, jaką uwzględnił, obliczając miesięczne zaliczki na podatek od dochodów swojego pracownika.Konieczne jest zatem sumowanie obydwu wartości monitorowanie, czy nie zostały przekroczone.
W razie jakichkolwiek wątpliwości w powyższym zakresie, służymy Państwu pomocą w przeglądzie dotychczasowych umów oraz przygotowania odpowiednich umów wraz ze stosownymi procedurami.

Dodaj komentarz