KDP TAX

Korekta informacji podsumowującej a możliwość stosowania stawki 0% po nowelizacji ustawy VAT

Podatnicy dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych często  z sytuacją, w której pomimo dokonania w danym okresie dostawy na rzecz kontrahenta zagranicznego (i udokumentowania takiej dostawy fakturą) nie otrzymują od kontrahenta potwierdzenia, że towary zostały mu dostarczone.

Korekta informacji podsumowującej a możliwość stosowania stawki 0% po nowelizacji ustawy VAT

Korekta informacji podsumowującej WDT a możliwość stosowania stawki 0% po nowelizacji ustawy VAT


Podatnicy dokonujący dostaw wewnątrzwspólnotowych często  z sytuacją, w której pomimo dokonania w danym okresie dostawy na rzecz kontrahenta zagranicznego (i udokumentowania takiej dostawy fakturą) nie otrzymują od kontrahenta potwierdzenia, że towary zostały mu dostarczone.
Po nowelizacji przepisów ustawy VAT w zakresie warunków stosowania stawki 0% dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – podatnik nie ma prawa do zastosowania stawki 0%, jeśli złożona informacja podsumowującą zawiera błędy (art. 41 ust. 1a pkt 2 ustawy VAT). Jedyną możliwością „obrony” stawki 0% jest należycie wyjaśni uchybienia naczelnikowi urzędu skarbowego.


Powstaje wtedy wątpliwość, czy brak wykazania dostawy w ewidencji (z uwagi na brak dowodu doręczania towaru nabywcy do czasu złożenia informacji podsumowującej za dany miesiąc) nie pozbawia podatnika prawa do zastosowania stawki 0%. Część podatników zastanawia się, czy z każdą informacją podsumowującą nie muszą składać wyjaśnień. Część urzędników domaga się z kolei składania uzasadnienia dla korekty informacji podsumowującej.
Przede wszystkim – żaden przepis ustawy nie nakazuje składać uzasadnienia korekty informacji podsumowującej – obowiązek taki uchylono w 2016 r.
Znowelizowany art. 42 ust 1a  ustawy VAT nie nakłada obowiązku uzasadnienia korekty informacji podsumowującej.


Dopóki podatnik nie dysponuje potwierdzeniem dokonania dostawy – nie ma podstaw do ujmowania dostawy w informacji podsumowującej (nie zostały przecież jeszcze spełnione przesłanki WDT)  co wynika wprost z aktualnego art. 42 ust 12 pkt 2) ustawy VAT.
W takim wypadku jeśli, np. podatnik dokonał dostawy 15 grudnia, ale do 25 stycznia nie posiada dowodów dostarczenia towaru do kontrahenta, nie wykazuje tej dostawy w informacji podsumowującej za grudzień. Jeśli takie dowody otrzyma dopiero 18 lutego – podatnik dokonuje korekty informacji podsumowującej za grudzień oraz wykazuje WDT w deklaracji za grudzień ze stawką 0% – co wynika wprost z aktualnego art. 42 ust 12a ustawy VAT.
Prawidłowość  takiego postępowania w zakresie korekty informacji podsumowującej potwierdzają nawet interpretacje indywidualne np. interpretacja Dyrektora KIS z dn. 8 lutego 2020 r. 0114-KDIP1-2.4012.687.2017.1.KT.


Należy oczywiście pamiętać, że jeśli do 25 marca podatni nie będzie posiadał dowodów potwierdzających WDT (dokonaną 15 grudnia) – wykazuje taką dostawę w deklaracji za luty ze stawką krajową.  Oczywiście jeśli później otrzyma dowody potwierdzające dostarczenie towaru do nabywcy – jest uprawniony do skorygowania deklaracji i wykazania WDT ze stawką 0%.


Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące informacji podsumowującej lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) uprzejmie zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz