KDP TAX

Opodatkowanie VAT odsetek od kredytu kupieckiegoTrudne czasy wymuszają na przedsiębiorcach oferowanie nabywcom dodatkowych korzyści przy zakupie ich towaru. Jednym z tych elementów jest odraczanie terminu płatności – na zasadach kredytu kupieckiego – w zamian za zapłatę określonych odsetek (wliczonych nieraz w cenę towaru). Nabywca odbiera towar, jednak płaci w późniejszym okresie, uiszczając dodatkowo odsetki na rzecz sprzedawcy.


Część sprzedawców nie domaga się odrębnej zapłaty odsetek, lecz zawiera je już w cenie towaru – co nie jest do końca prawidłowe. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku NSA w wyroku z 6 października 2020 r., I FSK 66/18 wskazał, że wartość takich odsetek nie powinna być wliczana do podstawy opodatkowania VAT – ponieważ jest to w istocie wynagrodzenie za usługę finansową – która jest zwolniona z VAT.Jeśli zatem sprzedawca dostarcza nam towar oraz pobiera odsetki za odroczenie terminu płatności po dostawie towaru – wartość odsetek nie podlega VAT i nie powinna być wliczana do ceny towaru.


Jeśli natomiast sprzedawca w zamian za odsetki przesuwa termin płatności do momentu dokonania dostawy towaru – dopiero w takiej sytuacji wartość takich odsetek może być wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu takiej dostawy (i może być zawarta w cenie towaru). Potwierdza to m.in. wyrok NSA z dnia 5 stycznia 2020 r. I FSK 343/16.


Z powyższego wynika zatem konieczność odmiennego traktowania sytuacji, gdy odsetki są naliczane za okres do dnia realizacji dostawy, czyli powstania obowiązku podatkowego oraz sytuacji gdy odsetki od odroczonej płatności są należne za okres po zrealizowaniu dostawy lub wykonaniu usługi.

Dodaj komentarz